Gemeente Valkenswaard

Adviseur leges Omgevingswet & Wkb

De systematiek voor het bepalen van het tarief bouwleges, als onderdeel van de legesverordening (titel 2), is in 2014 met behulp van het VNG model opgesteld. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd en zonodig aangepast aan de actualiteit om de balans in kosten/baten te optimaliseren. In de praktijk is de gemeente afhankelijk van de vraag. In Corona tijden ziet de gemeente momenteel twee fenomenen: de grote aanvragen (appartementen etc.) blijven achter en de kleine aanvragen genre dakkappelen en kleine verbouwingen nemen toe. Dit zorgt voor een onbalans in kosten en baten.

Door de uitgestelde wet- en regelgeving (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)) vindt de gemeente het daarom noodzakelijk om het onderdeel bouwleges in de legesverordening (titel 2) grondig door te lichten en zo nodig weer te herzien inclusief een doorkijk naar de aankomende Omgevingswet en Wkb in 2024. De bevindingen verwerken in een advies. Op basis van dit advies vervolgens de leges herijken en het Omgevingswetproof maken van de gemeentelijke legesverordening met betrekking tot Titel 2 (Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) met behulp van Kostendekkendheid.nl, inclusief projectleiding implementatie Kostendekkendheid.nl binnen de A2-samenwerking [Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck].

Het implementeren van de Wkb binnen het team, verbinding leggen met de regionale A2-samenwerking en het stimuleren van proefprojecten.

Adviseur omgevingsplan

Het ondersteunen van het project: ‘het kunnen werken met en wijzigen van het (tijdelijk) omgevingsplan’ naar aanleiding van de invoering van de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (vermoedelijk op 1 januari 2024) beschikken alle gemeenten over een (tijdelijk) omgevingsplan van rechtswege. Vanaf dat moment moet de gemeente meteen het omgevingsplan kunnen wijzigen om zo nieuwe initiatieven mogelijk te maken of andere beleidswijzigingen door te voeren. Dit vergt een goede voorbereiding. Het doel is de gemeente (bij inwerkingtreding van de Omgevingswet) gereed te laten zijn om het tijdelijk omgevingsplan te kunnen wijzigen, wanneer daar aanleiding toe bestaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat:

  • de gemeentelijke organisatie zich voorbereidt en vooruitlopend ervaring opdoet met het wijzigen van het omgevingsplan. Hiervoor zal er geoefend moeten worden met het DSO maar ook inhoudelijke trainingen volgen over de Omgevingswet en het omgevingsplan;
  • een eenduidige en in praktijk werkbare procesbeschrijving wordt uitgewerkt en vastgelegd voor het wijzigen van het omgevingsplan, waarmee alle lokale regels over de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente efficiënt kunnen worden gewijzigd binnen de kaders van de Omgevingswet.

Jan Peels, manager KCO

Bart heeft op een prettige en constructieve wijze onze opdracht afgerond, het analyseren van onze huidige leges systematiek. De conclusie en aanbevelingen in zijn zeer complete rapport kunnen wij prima gebruiken om onze quick wins te realiseren. Daarnaast al een mooi voorschot én een vooruitblik om de complete herziening die voor volgend jaar op stapel staat. Dank Bart!

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn