Copyright

© BraBart 2020-2024 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Alle publicaties en uitingen van BraBart zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BraBart. Ook het gebruik van merk- en productnamen van BraBart in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

BraBart hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

© BraBart 2020-2024 ALL RIGHTS RESERVED

All publications and expressions of BraBart are protected by copyright and other intellectual property rights. None of the data published on this website may be reproduced, stored in an automated database and/or made public in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without express prior written permission from BraBart. The use of BraBart brand and product names in texts aimed at search engines is also not permitted.

BraBart has an active and strict policy in controlling unsolicited reproduction or misuse of materials and texts on its website and will always take legal action in the event of a violation. 

 
 
 
 
Map
Info
LinkedIn